Jeugdwet

Problemen met de Jeugdwet?

Juridische bijstand voor
de Jeugdwet

Heb je te maken met juridische problemen op het gebied van de Jeugdwet? Bij JUROP begrijpen we dat het waarborgen van de juiste zorg en ondersteuning voor je kind van essentieel belang is. Ons team van ervaren juridische professionals is gespecialiseerd in Jeugdwet-gerelateerde kwesties en staat klaar om je te begeleiden en ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste voorzieningen, het aanvechten van beslissingen en het beschermen van de belangen van je kind. Doe onze check en kijk hoe wij jou kunnen helpen.

Maak op tijd bezwaar door JUROP snel in te schakelen

Als je de brief van de gemeente hebt ontvangen is dat waarschijnlijk een besluit. Als je het niet eens bent met het besluit kun je daar bezwaar tegen maken.

Bekijk onze werkwijze om te zien hoe wij jou kunnen helpen.

Let op: je hebt maar een bepaalde tijd hebt, meestal zes weken nadat het besluit is verzonden, om dit te doen.

Verzoek om voorlopige voorziening

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente is dan ook het eerste aanspreekpunt. Als de gemeente wordt benaderd met een hulpvraag dan is er sprake van een melding. 

Na een melding dient de gemeente de behoeften en kenmerken in kaart te brengen. De gemeente moet onderzoek doen en het is niet ongebruikelijk dat de gemeente het onderzoek uitbesteed aan een ander bureau. Het onderzoek dient binnen zes weken vanaf de melding afgerond te zijn. Als het onderzoek is afgerond dan kan er een aanvraag gedaan worden. Vervolgens heeft de gemeente 2 weken om een beslissing op de aanvraag te nemen. 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente is het mogelijk om er binnen zes weken bezwaar tegen te maken. JUROP kan je hierbij helpen. 

Veel gestelde vragen

Jeugdwet gaat om ondersteuning en begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Ondersteuning bij het opvoeden
  • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • Begeleiding in een groep (bijvoorbeeld dagbesteding)
  • Logeeropvang (soms ook respijtzorg genoemd)
  • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij aankleden en wassen
  • Behandeling voor kinderen met verstandelijke beperking

Een melding is de eerste stap naar ondersteuning. Na de melding moet de gemeente onderzoek doen. Zes weken na de melding kan er een aanvraag gedaan worden.

Belangrijk is dat bij een melding de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing zijn en bij een aanvraag wel. Zie voor meer informatie de blog de melding en aanvraag binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Als er een aanvraag is gedaan dan moet de gemeente een besluit nemen. Wanneer ze dit niet doen dan kan de gemeente in gebreke gesteld worden en daarbij verzocht worden om binnen twee weken een besluit te nemen. Als de gemeente dan nog geen besluit neemt dan kan JUROP beroep instellen om een besluit af te dwingen. Zie voor meer informatie en een formulier in gebrekestelling de website van de Rijsoverheid

Ja, dat is mogelijk. Wanneer de gemeente een voorziening heeft toegekend kunt u er voor kiezen om deze voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen. Of er een pgb verstrekt wordt is afhankelijk of de gemeente van oordeel is of er aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan. De aanvullende voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

De Jeugdwet, Wmo, Zvw en de Wlz zijn allemaal regelingen die erop gericht zijn om thuis zorg en ondersteuning te krijgen. Vanuit welke regeling de zorg gefinancierd wordt hangt af van de zorgvraag en uw situatie. 

Zorg vanuit de Zvw is medische zorg zoals verpleegkundige die plegen te bieden. Als er sprake is van 24 uur per dag zorg of toezicht en de zorgbehoevende kan niet inschatten wanneer deze hulp nodig heeft kan er sprake zijn van zorg vanuit de Wlz. De Wmo is gericht op ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Bij zorg voor jeugdigen (onder de 18 jaar) kan er een beroep op de Jeugdwet gedaan worden.

JUROP kan je bijstaan wanneer de gemeente een besluit heeft genomen waar je het niet mee eens bent. Ook kan JUROP je bijstaan om na een ingebrekestelling een besluit bij de gemeente af te dwingen. 

Wil je bespreken hoe JUROP jou kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een email naar info@jurop.nl.

Wat speelt in jouw situatie?

Check

JUROP gelooft in deskundige juridische bijstand en richt zich nu nog enkel op de gebieden WERK en UITKERING. Twijfel je of jouw situatie onder een van deze gebieden valt? Kies er dan één en doorloop de check. JUROP neemt contact met je op en bespreekt de mogelijkheden.

Mogelijk zullen de gebieden in de toekomst uitgebreid worden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van JUROP? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat kosten de oplossingen van JUROP?

Deskundige rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Op grond van jouw persoonlijke situatie wordt een inschatting van jouw kosten gemaakt. Indien mogelijk wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. In ieder geval zal er vooraf open en eerlijk over de prijs gedaan worden.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (pro deo)?

Ook dan kun je natuurlijk bij JUROP terecht. Bij het kennismakingsgesprek zal deze mogelijkheid besproken worden. Indien van toepassing zal JUROP zorgdragen voor de aanvraag. Ook kom je via JUROP in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage via het Juridisch Loket. 

Wat krijg je van JUROP?

Nadere informatie

Gemeenten en het Zorgkantoor werken vaak samen met een indicatiebureau die een aanvraag beoordeeld. Deze bureaus zijn vaak verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Echter is het de gemeente of het Zorgkantoor die het besluit neemt. Een bezwaar zal daarom altijd gericht tot de gemeente of het Zorgkantoor moeten worden.

Nee, JUROP biedt geen ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Voor ondersteuning hierbij zou je de gemeente kunnen vragen. Je kan een melding maken bij de gemeente om hulp. De gemeente kan je dan in contact brengen met een cliëntondersteuner.

Ondanks dat er strikte termijnen zijn waarop er een beslissing op een aanvraag genomen moet worden komt het voor dat gemeenten of het Zorgkantoor er erg lang over doet. Als dit het geval is kunt u de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om alsnog binnen twee weken een besluit op uw aanvraag te nemen.

Mocht die termijn verstrijken dan is het mogelijk om via JUROP beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de website van de Rijsoverheid

Het komt vaak voor dat gemeenten zeggen dat er geen aanvraag maar alleen een melding is gedaan. Vaak wordt er dan gezegd dat je niet voor een voorziening in aanmerking komt. Deze mededeling is geen besluit van de gemeente en er staat geen bezwaar tegen open.

Als dit zich voordoet sta er dan op dat je aanvraag in behandeling wordt genomen en er een besluit op genomen wordt.  Anders dan tegen de mededeling kan JUROP tegen het besluit bezwaar maken.

Als je een pgb of zorg ontvangt op grond van je zorgverzekeraar valt dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat zorgverzekeraars geen bestuursorganen zijn staat tegen een beslissing van een zorgverzekeraar geen bezwaar open maar moet een andere weg gevolg worden. In veruit de meeste gevallen raadt JUROP je aan om eerst een verzoek om herbeoordeling bij je zorgverzekeraar te doen, en als dat niets oplevert het SKGZ te vragen om te bemiddelen. Mocht ook dit niets opleveren dan kan er een procedure bij het SKGZ gestart worden. JUROP kan je bijstaan bij een procedure bij het SKGZ. Zie voor meer informatie over de SKGZ hun website.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud