Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Juridische ondersteuning bij WLZ-zaken

Verdedig uw belangen binnen de WLZ

Ben je betrokken bij juridische kwesties met betrekking tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Bij JUROP begrijpen we hoe complex deze wet kan zijn en bieden we de nodige expertise om je te ondersteunen. Of het nu gaat om het aanvechten van beslissingen over de verstrekking of de vorm waarin de voorziening verstrekt wordt, ons team van gespecialiseerde juristen staat voor je klaar. Vul onze check in en zie op welke manier wij jou kunnen ondersteunen.

Maak op tijd bezwaar door JUROP snel in te schakelen

Als je de brief van het Zorgkantoor hebt ontvangen is dat waarschijnlijk een besluit. Als je het niet eens bent met het besluit kun je daar bezwaar tegen maken. 

Let op: je hebt maar een bepaalde tijd hebt, meestal zes weken nadat het besluit is verzonden, om dit te doen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Als een voorziening geweigerd of beëindigd wordt heeft dit grote gevolgen. Als je door het besluit direct in de moeilijkheden komt is het mogelijk om naast het bezwaar bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Met een verzoek om voorlopige voorziening wordt de rechter gevraagd om te bepalen dat het Zorgkantoor een oplossing moet bieden voor de tijd die ze nodig hebben om een beslissing op bezwaar te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het (tijdelijk) verstrekken van een voorziening zijn.

Wlz-gerelateerde vragen

Voor zorg vanuit de WLZ gelden 4 voorwaarden:

Er is een blijvende zorgbehoefte
Hier wordt mee bedoeld dat er geen verbetering of herstel mee te verwachten valt. 

Er is behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.
Permanent toezicht is nodig wanneer er op elk moment iets ernstig mis kan gaan. Van blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid is sprake als de zorgbehoevende niet zelf op tijd hulp kunt oproepen. 

Zonder toezicht of 24 uurszorg is er een risico op ernstig nadeel.
Met ernstig nadeel wordt bedoeld dat er een grote kans is op zelfverwonding, het van zichzelf in levensgevaar brengen, verwaarloost, u zich niet goed staande kan houden in de maatschappij, in financiële problemen raakt of als uw gedrag agressie bij anderen oproept. 

Er is sprake van een grondslag.
De Wlz kent 6 verschillende grondslagen:

 • Somatische (lichamelijke) ziekte
 • Psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuiglijke beperking (blindheid, slechtziendheid, doofheid of slechthorendheid)
 • Psychische aandoening / diagnose

Onder de Wlz vallen verschillende soorten zorg. U kunt hierbij denken aan:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging zoals bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen
 • Dagbesteding. Dit is niet alleen dagbesteding in een activiteitencentrum maar ook bijvoorbeeld begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Vervoer van en naar dagbesteding of dagbehandeling
 • Verkrijgen van hulpmiddelen zoals een rolstoel.

Om aanspraak te maken op een voorziening vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden van de Wlz. Als u hulp nodig heeft bij het doen van uw aanvraag kunt u ook terecht bij uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om cliëntenondersteuning te bieden en u gratis te ondersteunen. 

Als u een indicatie heeft gekregen dan regelt het zorgkantoor de zorg in uw regio.  Zie voor meer informatie de website van het CIZ en de website van het Zorgkantoor.  Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u algemene informatie over de Wlz.

Het is mogelijk om vanuit de Wlz via een pgb zelf zorg in te kopen. Wel moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een indicatie door het CIZ afgegeven
 • U heeft met het Zorgkantoor besproken waarom u een pgb wilt
 • U levert een budgetplan aan waarin u aangeeft welke zorg u bij welke zorgverleners inkoopt
 • U sluit een zorgovereenkomst met uw zorgverlener
 • U bent pgb-vaardig 


Meer informatie kunt u op de
website van de Rijksoverheid vinden. 

Het Zorgkantoor neemt een beslissing of u van een pgb gebruik kunt maken. Als u het niet eens bent met de beslissing van het Zorgkantoor kan JUROP u bijstaan in de bezwaarprocedure. Wil je bespreken hoe JUROP jou kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een e-mail naar info@jurop.nl.

Als de gemeente of het Zorgkantoor vinden dat je over een bepaalde periode geen recht had op een voorziening dan kan het zijn dat er een bedrag wordt teruggevorderd. Dit speelt vaak samen met een intrekking. Tegen het besluit tot terugvordering dient ook bezwaar te worden gemaakt. Zeker gezien de mogelijk grote gevolgen is het verstandig om snel contact met JUROP op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Doorloop daarom de online check, laat je gegevens achter en JUROP neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

De Jeugdwet, Wmo, Zvw en de Wlz zijn allemaal regelingen die erop gericht zijn om thuis zorg en ondersteuning te krijgen. Vanuit welke regeling de zorg gefinancierd wordt hangt af van de zorgvraag en uw situatie. 

Zorg vanuit de Zvw is medische zorg zoals verpleegkundige die plegen te bieden. Als er sprake is van 24 uur per dag zorg of toezicht en de zorgbehoevende kan niet inschatten wanneer deze hulp nodig heeft kan er sprake zijn van zorg vanuit de Wlz. De Wmo is gericht op ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Bij zorg voor jeugdigen (onder de 18 jaar) kan er een beroep op de Jeugdwet gedaan worden.

Wat speelt in jouw situatie?

Check

JUROP gelooft in deskundige juridische bijstand en richt zich nu nog enkel op de gebieden WERK en UITKERING. Twijfel je of jouw situatie onder een van deze gebieden valt? Kies er dan één en doorloop de check. JUROP neemt contact met je op en bespreekt de mogelijkheden.

Mogelijk zullen de gebieden in de toekomst uitgebreid worden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van JUROP? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat kosten de oplossingen van JUROP?

Deskundige rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Op grond van jouw persoonlijke situatie wordt een inschatting van jouw kosten gemaakt. Indien mogelijk wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. In ieder geval zal er vooraf open en eerlijk over de prijs gedaan worden.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (pro deo)?

Ook dan kun je natuurlijk bij JUROP terecht. Bij het kennismakingsgesprek zal deze mogelijkheid besproken worden. Indien van toepassing zal JUROP zorgdragen voor de aanvraag. Ook kom je via JUROP in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage via het Juridisch Loket. 

Wat krijg je van JUROP?

Nadere informatie

Gemeenten en het Zorgkantoor werken vaak samen met een indicatiebureau die een aanvraag beoordeeld. Deze bureaus zijn vaak verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Echter is het de gemeente of het Zorgkantoor die het besluit neemt. Een bezwaar zal daarom altijd gericht tot de gemeente of het Zorgkantoor moeten worden.

Nee, JUROP biedt geen ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Voor ondersteuning hierbij zou je de gemeente kunnen vragen. Je kan een melding maken bij de gemeente om hulp. De gemeente kan je dan in contact brengen met een cliëntondersteuner.

Ondanks dat er strikte termijnen zijn waarop er een beslissing op een aanvraag genomen moet worden komt het voor dat gemeenten of het Zorgkantoor er erg lang over doet. Als dit het geval is kunt u de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om alsnog binnen twee weken een besluit op uw aanvraag te nemen.  Mocht die termijn verstrijken dan is het mogelijk om via JUROP beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de website van de Rijsoverheid

Het komt vaak voor dat gemeenten zeggen dat er geen aanvraag maar alleen een melding is gedaan. Vaak wordt er dan gezegd dat je niet voor een voorziening in aanmerking komt. Deze mededeling is geen besluit van de gemeente en er staat geen bezwaar tegen open.

 

Als dit zich voordoet sta er dan op dat je aanvraag in behandeling wordt genomen en er een besluit op genomen wordt.  Anders dan tegen de mededeling kan JUROP tegen het besluit bezwaar maken.

Als je een pgb of zorg ontvangt op grond van je zorgverzekeraar valt dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat zorgverzekeraars geen bestuursorganen zijn staat tegen een beslissing van een zorgverzekeraar geen bezwaar open maar moet een andere weg gevolg worden. In veruit de meeste gevallen raadt JUROP je aan om eerst een verzoek om herbeoordeling bij je zorgverzekeraar te doen, en als dat niets oplevert het SKGZ te vragen om te bemiddelen. Mocht ook dit niets opleveren dan kan er een procedure bij het SKGZ gestart worden. JUROP kan je bijstaan bij een procedure bij het SKGZ. Zie voor meer informatie over de SKGZ hun website.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud