Zorgverzekeringswet

Juridische hulp voor de ZVW

Deskundige juridische hulp

Bij behoefte aan verpleging en/of verzorging kan er mogelijk een beroep op de Zorgverzekeringswet (Zvw) gedaan worden. Het moet dan wel gaan om verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden.

Als er aan de voorwaarden van de verzekeraar voldaan wordt kan er ook gebruik gemaakt worden van een persoonsgebonden budget (pgb). Doe onze check en kijk hoe JUROP jou kan helpen.

Niet eens met uw zorgverzekeraar? Schakel JUROP in

Als uw aanvraag is afgewezen of niet volledig is toegekend kunt u bij uw zorgverzekeraar om een herbeoordeling te verzoeken. Als u het na de herbeoordeling nog steeds niet met uw verzekeraar eens bent dan is het mogelijk om via JUROP een procedure te starten. 

Hoe vraag ik een Zvw-pgb aan?

Met een pgb is het mogelijk om zelf zorg in te kopen. Het pgb onder de Zvw is bedoeld voor verpleging en verzorging en palliatieve zorg en omvat verpleging en persoonlijke verzorging in de eigen omgeving.

Voor een Zvw-pgb dient er eerst een indicatie door een bevoegde (wijk)verpleegkundige afgegeven te worden. Dit dient een HBO geschoolde verpleegkundige te zijn die als verpleegkundige is geregistreerd in het BIG-register. 

Samen met de wijkverpleegkundige kunt u het aanvraagformulier invullen en vervolgens samen met de bijlagen (zoals het zorgplan) naar de verzekeraar opsturen. Meestal heeft de verzekeraar vervolgens tussen de zes tot 8 weken nodig om de aanvraag te beoordelen.

Als uw aanvraag is afgewezen of niet volledig is toegekend kunt u bij uw zorgverzekeraar om een herbeoordeling te verzoeken. Als u het na de herbeoordeling nog steeds niet met uw verzekeraar eens bent dan is het mogelijk om via JUROP een procedure te starten.

Veel gestelde vragen

Het pgb onder de Zvw is bedoeld voor verpleging en verzorging en palliatieve zorg en omvat verpleging en persoonlijke verzorging in de eigen omgeving. Dit is bijvoorbeeld thuis, maar ook op het werk of bij de dagbesteding. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Wondverzorging
  • Klaarzetten en/of toedienen van medicijnen
  • Stomazorg en zorg bij een katheter
  • Hulp bij het aan- en uitkleden
  • Hulp bij het wassen en douchen
  • Verzorging van de huid

Als het verzoek om heroverweging niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid dan is het mogelijk om een procedure bij de rechtbank of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te beginnen. Een procedure bij het SKGZ is laagdrempelig en doorgaans goedkoper dan een procedure bij de rechtbank.

Wil je bespreken hoe JUROP jou kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een email naar info@jurop.nl.

Elke zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dit wil zeggen dat iedere verzekerde binnen een redelijke tijd en afstand de zorg moet krijgen die nodig is. Dit is geregeld in artikel 11 van de Zvw. In de beleidsregel toezichtskader zorgplicht Zvw staat opgenomen wat de zorgplicht precies inhoudt.

Als uw aanvraag is afgewezen of niet volledig is toegekend dat is het mogelijk om uw zorgverzekeraar om een herbeoordeling te verzoeken. 

Als u het na de herbeoordeling nog steeds niet met uw verzekeraar eens bent dan is het mogelijk om via JUROP een procedure te starten.

De SKGZ is een onafhankelijke partij die door de overheid is aangewezen als officiële instantie bij geschillen met zorgverzekeraars. Zij kunnen bemiddelen en zo tot een oplossing te komen. Mocht dit geen resultaat opleveren dan is het mogelijk om de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te vragen om een uitspraak te doen. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend. Zie voor meer informatie de website van de SKGZ.

De Jeugdwet, Wmo, Zvw en de Wlz zijn allemaal regelingen die erop gericht zijn om thuis zorg en ondersteuning te krijgen. Vanuit welke regeling de zorg gefinancierd wordt hangt af van de zorgvraag en uw situatie. 

Zorg vanuit de Zvw is medische zorg zoals verpleegkundige die plegen te bieden. Als er sprake is van 24 uur per dag zorg of toezicht en de zorgbehoevende kan niet inschatten wanneer deze hulp nodig heeft kan er sprake zijn van zorg vanuit de Wlz. De Wmo is gericht op ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Bij zorg voor jeugdigen (onder de 18 jaar) kan er een beroep op de Jeugdwet gedaan worden. 

JUROP kan je bijstaan wanneer u het ook na een herbeoordeling niet met de verzekeraar eens bent. Via JUROP is het mogelijk om een procedure bij de rechter te starten of om de geschillencommissie SKGZ in te schakelen. 

Wil je bespreken hoe JUROP jou kan helpen? Neem dan contact op via de check, laat een terugbelverzoek achter of stuur een email naar info@jurop.nl.

Wat speelt in jouw situatie?

Check

JUROP gelooft in deskundige juridische bijstand en richt zich nu nog enkel op de gebieden WERK en UITKERING. Twijfel je of jouw situatie onder een van deze gebieden valt? Kies er dan één en doorloop de check. JUROP neemt contact met je op en bespreekt de mogelijkheden.

Mogelijk zullen de gebieden in de toekomst uitgebreid worden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van JUROP? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat kosten de oplossingen van JUROP?

Deskundige rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Op grond van jouw persoonlijke situatie wordt een inschatting van jouw kosten gemaakt. Indien mogelijk wordt er een vaste prijsafspraak gemaakt zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. In ieder geval zal er vooraf open en eerlijk over de prijs gedaan worden.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging (pro deo)?

Ook dan kun je natuurlijk bij JUROP terecht. Bij het kennismakingsgesprek zal deze mogelijkheid besproken worden. Indien van toepassing zal JUROP zorgdragen voor de aanvraag. Ook kom je via JUROP in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage via het Juridisch Loket. 

Wat krijg je van JUROP?

Nadere informatie

Gemeenten en het Zorgkantoor werken vaak samen met een indicatiebureau die een aanvraag beoordeeld. Deze bureaus zijn vaak verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Echter is het de gemeente of het Zorgkantoor die het besluit neemt. Een bezwaar zal daarom altijd gericht tot de gemeente of het Zorgkantoor moeten worden.

Nee, JUROP biedt geen ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen. Voor ondersteuning hierbij zou je de gemeente kunnen vragen. Je kan een melding maken bij de gemeente om hulp. De gemeente kan je dan in contact brengen met een cliëntondersteuner.

Ondanks dat er strikte termijnen zijn waarop er een beslissing op een aanvraag genomen moet worden komt het voor dat gemeenten of het Zorgkantoor er erg lang over doet. Als dit het geval is, kunt u de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om alsnog binnen twee weken een besluit op uw aanvraag te nemen. Mocht die termijn verstrijken dan is het mogelijk om via JUROP beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid

Het komt vaak voor dat gemeenten zeggen dat er geen aanvraag maar alleen een melding is gedaan. Vaak wordt er dan gezegd dat je niet voor een voorziening in aanmerking komt. Deze mededeling is geen besluit van de gemeente en er staat geen bezwaar tegen open.

 

Als dit zich voordoet sta er dan op dat je aanvraag in behandeling wordt genomen en er een besluit op genomen wordt.  Anders dan tegen de mededeling kan JUROP tegen het besluit bezwaar maken.

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud