Camerabeelden van werknemer in club: einde dienstverband

Mag een werkgever camerabeelden, waarop zijn werknemer staat die in een club alcohol drinkt, gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Of is dat een aantasting van de privacy van de werknemer?

Als een werknemer op een avond stand-by dienst

Geen beroep op dwaling als einde dienstverband tegenvalt

Kan een beëindigingsovereenkomst worden vernietigd vanwege dwaling? In deze kwestie zegde een werknemer zijn baan op maar werd hij snel daarna ziek. Hij wilde terug naar zijn vorige baan, omdat dit meer financiële zekerheid bood.

Als een

Ontslagvergoeding tijdig claimen, na vijf jaar verjaart deze

Enkele jaren nadat een ex-werknemer een ontslagvergoeding zou krijgen, doet hij daadwerkelijk een beroep op het innen van het bedrag. Is hij op tijd of is zijn vordering verjaard?

In december 2013 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van

Zieke werknemer moet verplicht meewerken aan re-integratie

Een werknemer die ziek is, moet meewerken aan zijn re-integratie. Bij tegenwerking of weigering kunnen de consequenties serieus zijn, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Dat merkte deze automonteur. Hij is 11 jaar in dienst als hij zich

Werknemer niet verplicht loyaliteitsverklaring te ondertekenen

Een werknemer heeft een conflict met zijn werkgever. Alleen als hij een loyaliteitsverklaring ondertekent, kan hij blijven. Het gerechtshof moet oordelen of dit zomaar kan.

Een man is sinds 2007 als technisch manager in dienst bij een instelling die

Concurrentiebeding wordt ingeperkt

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering de mogelijkheden

Werkgever kan bonusregeling niet eenzijdig aanpassen

Een werknemer wordt een mooie bonus in het vooruitzicht gesteld. Maar dan verandert de werkgever de bonusregeling, noodzakelijk vanwege een fusie. De kantonrechter moet beoordelen of dat zomaar kan.

Een vrouw is in dienst bij een

Onderzoeksplicht van de gemeente bij een WMO aanvraag

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten hun inwoners ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen en het meedoen in de maatschappij. De benamingen van de voorzieningen en het aanbod kan per gemeente verschillen. In de

Ontslag op staande voet na seksueel getinte opmerkingen

Ontslag op staande voet volgt niet alleen op ‘zware’ overtredingen, zoals diefstal. Ook een paar foute opmerkingen kunnen een direct einde van het dienstverband betekenen.

Dat merkte een jongeman, die als vulploegmedewerker bij een supermarkt werkt.

Gefingeerd dienstverband: niet verzekerd voor de Ziektewet

Als arbeid niet persoonlijk wordt verricht, is er geen sprake van een dienstbetrekking en is de ‘werknemer’ niet verzekerd voor de Ziektewet. Toen het UWV erachter kwam dat een vrouw fraudeerde, moest ze alle ontvangen voorschotten

Ook kort werkverzuim kan leiden tot ontslag op staande voet

Twee keer was een werknemer twee dagen afwezig en steeds zonder toestemming. In dat geval is ontslag op staande voet gerechtvaardigd.

Een man heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar. Enkele maanden na indiensttreding is hij twee dagen

Mijn werkgever betaalt niet. Wat nu?

Al vind je je werk nog zo leuk het is natuurlijk wel de bedoeling dat je er voor betaalt krijgt. Wanneer je je loon niet of te laat krijgt kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kom je misschien in de problemen met het voldoen van je vaste lasten en zijn bepaalde uitgaven niet meer mogelijk.

De bijstand. Gekort, beëindigd, opgeschort, ingetrokken of teruggevorderd?

Het komt meer dan eens voor dat de gemeente iemand ten onrechte kort op zijn bijstandsuitkering, de uitkering ten onrechte beëindigd of intrekt. Ook kan er onterecht een bedrag terugvordert worden. Als je met een van deze situaties te maken krijgt, is het waarschijnlijk dat je (tijdelijk) geen of minder geld krijgt.

Ondersteuning vanuit de Wlz. Wat is er mogelijk?

De Wlz (Wet langdurige zorg) is een wet die zorg regelt voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie of mensen met een ernstige beperking. In deze blog lees je de mogelijkheden voor de wlz.

Wat houdt juridische bijstand in?

Juridische bijstand, ook wel rechtshulp genoemd, is de juridische hulp die een partij kan aanbieden aan onvermogende burgers. Deze hulp kent vele soorten en is daardoor een breed begrip. In deze blog gaan we kort kijken naar welke soorten er bestaan, zodat alles duidelijk op een rijtje komt te staan.  ㅤ Advocaat Om te beginnen […]

De bijstand: wat, wanneer en hoe?

Wanneer je te weinig inkomsten hebt om van te leven, is een bijstandsuitkering het vangnet waar je op terug kunt vallen. Een bijstandsuitkering is een recht voor iedere Nederlander die moeite heeft om rond te komen. Het komt echter vaak voor dat een gemeente een bijstandsuitkering weigert, een maatregel oplegt omdat verplichtingen niet zouden zijn […]

Wat is een pgb en waar moet ik op letten?

Door de verschillende soorten en vele instanties die bij een pgb betrokken zijn ligt verwarring al snel op de loer. In deze bijdrage zal ingegaan worden op wat pgb is, welke soorten er zijn, wanneer iemand voor pgb in aanmerking komt en welke voorwaarden er aan pgb verbonden zijn.

Ondersteuning vanuit de Wmo. Wat is er mogelijk?

Op grond van de Wmo dienen gemeenten ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan nemen aan de maatschappij. De manier waarop de Wmo ingevuld wordt, verschilt per gemeente, maar de voorzieningen dienen altijd op uw leefsituatie en gezondheid te zijn afgestemd.

De melding en aanvraag binnen de Wmo en de Jeugdwet

Het verschil tussen een melding en een aanvraag is in juridische zin erg groot. In deze blog zal hier nader op ingegaan worden. Ook zal uiteengezet worden hoe je het proces van melding naar besluit kunt versnellen en waar je op dient te letten.

Onderzoeksplicht van de gemeente bij een Wmo-melding

Onderzoeksplicht van de gemeente bij een WMO aanvraag

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten hun inwoners ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen en het meedoen in de maatschappij. De benamingen van de

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

Een vrouw werkt als

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in.

Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert en vraagt

Ambtenaar steelt oud fietszadel: ontslag op staande voet

Voor ambtenaren gelden zware eisen aan hun integriteit. Het meenemen van een fietszadel uit het gemeentelijk milieudepot, waar fietsen staan die moeten worden afgevoerd, pakte voor deze ambtenaar bijzonder slecht uit.

De ambtenaar kwam voor zijn

Ook in e-mail kan arbeidsovereenkomst worden ontbonden

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Maar wat is ‘schriftelijk’? Ook een vaststellingsovereenkomst per e-mail kan rechtsgeldig zijn.

Dit kwam aan de orde bij het ontslag van een vrouw die als

Studiekosten terugbetalen als baan snel wordt opgezegd

Vrij snel nadat twee werknemers een opleiding hebben gevolgd, betaald door de werkgever, zeggen ze hun baan op. Moeten ze de studiekosten terugbetalen?

Twee automonteurs volgen een opleiding die door hun werkgever wordt betaald. In de

Ontslagen bestuurder krijgt zeer hoge ontslagvergoeding

Een bestuurder werkt ruim 20 jaar bij een vennootschap. En naar tevredenheid: zijn werkgever wil hem voor nog eens vijf jaar in dienst houden. Maar dan komen er klachten over de bestuurder. Als hij wordt ontslagen, krijgt hij een billijke vergoeding

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkgever haar

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af.

Een vrouw treedt als

Verstoorde arbeidsverhoudingen als grondslag voor ontslag

Het komt met enige regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden omdat de ‘arbeidsverhoudingen verstoord’ zijn. Wanneer is daar sprake van? In deze zaak moest de kantonrechter daarover oordelen.

Een vrouw is in dienst van een

Wajong-uitkering krijg je niet zomaar

Een Wajong-uitkering krijg je niet zomaar. Alleen als er op medische gronden geen mogelijkheid is tot arbeidsparticipatie. Dat iemand ‘niet goed functioneert’, is onvoldoende.

Dat ontdekte een man die een aanvraag indiende voor een uitkering op

Geheimhoudingsbeding geschonden: boete betalen

Een ex-werknemer stuurt een bestand met bedrijfsinformatie van zijn oud-werkgever naar zijn privé-mailadres. Daarmee schendt hij het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en het beding over bedrijfseigendommen. Met als

Strikte eisen aan ontslag op staande voet

Er gelden strikte eisen aan een ontslag op staande voet. Wordt daaraan niet voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en moet de werkgever vergoedingen aan de werknemer betalen.

Een man werkt als beveiliger bij een bibliotheek. Daar klaagt het

Ontslag op staande voet na ziekmelding niet rechtsgeldig

Nadat een werknemer zich heeft ziekgemeld, krijgt ze van haar werkgever geen salaris meer. Ook wordt ze niet meer ingeroosterd voor het werk. Bij de kantonrechter vraagt ze om vernietiging van het door haar veronderstelde ontslag op staande voet en

Studiekosten hoeven niet altijd te worden terugbetaald

In veel arbeidsovereenkomsten staat een studiebeding, met daarin ook een regeling over terugbetaling van studiekosten als een werknemer bij de werkgever vertrekt. Aan zo’n studiekostenbeding worden strenge eisen gesteld.

Dat merkte een bedrijf dat

🧑🏾‍💻

Bel me terug

Gebeld worden door één van onze experts? Laat dan hier je telefoonnummer achter.

Ga naar de inhoud